Služby tisknout
Urbanismus
územní plány obcí, měst, VÚC
regulační plány obcí, měst, zón
urbanistické studie obcí, měst, zón, souborů, areálů, liniových a inženýrských staveb, VÚC, regionů a mikroregionů
reference
 
Reference
Reference
Architekura
Studie bytových, polyfunkčních a rodinných domů, penzionů, hotelů, občanské vybavenosti a dalších pozemních staveb včetně dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, inženýring
řešení parterů budov, souborů budov i částí měst a sídel vesnického typu
řešení interiérů výše uvedených budov
reference
 
Ostatní
Studie a generely obcí a měst pro potřeby výstavby inženýrských sítí (plyn, elektrická energie, teplo, pitná voda, kanalizace a čištění odpadních vod, telekomunikace, ...), řešení likvidace tuhých komunálních odpadů, řešení dopravy, zeleně a ÚSES, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, rekreace a pod.
studie specifických článků inženýrských a dopravních systémů a prvků jednotlivých měst a obcí případně jejich částí
studie a generely bydlení a občanského vybavení regionů
studie tvorby a ochrany životního prostředí regionů, územní systémy ekologické stability (ÚSES)
studie likvidace odpadů v regionech
generely zeleně, registry zeleně obcí, měst a sídel
ekonomické propočty urbanistické ekonomie
studie a projekční vyhodnocení návrhů v souvislosti s ochranou půdních fondů a ztrát produkce a produkčních schopností půd
Práce na podkladech programů rozvoje a regenerace obcí a měst
vyjádření k územním podkladům, studiím, plánům a ostatním dokumentacím ve vztahu k území
technické podklady pro zadávání projektů investiční výstavby
reference
Reference ostatní
SAUL, s.r.o. U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4; e-mail: info@saul-lbc.cz; URL: www.saul-lbc.cz